Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Berezowscy Clinic Michał Berezowski” ul. Północna 5, 20-064 Lublin
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi stomatologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania są:
a) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666),
b) Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji usługi.
d) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666);
f) Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 702 z późn. zm.).,

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: laboratoria i inne placówki opieki medycznej, z którymi współpracuje i będzie współpracował Administrator oraz jednostki nadzorcze nad Administratorem.

Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
h) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z n/w wyjątkiem:, a w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza Pani/Pana dokumentacją medyczną – przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego wykonania RVG
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne nie jest obowiązkowe.

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą udostępnione również następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Ewa Palus
tel. 535-727-700

Bezpośredni adres e-mail do kontaktu w ramach realizacji umowy: ewa.palus@cbi24.pl

Opinie naszych Pacjentów
Co o nas mówią nasi Pacjenci

Zapraszamy serdecznie

Wybierz jeden z naszych oddziałów
Berezowscy Dental Clinic

Berezowscy Lublin

    Skontaktuj się z nami. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia terminu konsultacji!

    Berezowscy Dental Clinic

    Berezowscy Krasnystaw

      Skontaktuj się z nami. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia terminu konsultacji!